Zásady ochrany osobných údajov

s platnosťou a účinnosťou od 1.10.2020

Dňom 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej tiež „GDPR“).

Poskytnutím tejto informácie chceme zamestnancov spoločnosti, jej externých spolupracovníkov, zákazníkov a obchodných partnerov (dodávateľov, subdodávateľov) a ďalšie fyzické či právnické osoby (ďalej tiež „Subjekt“), s ktorými naša spoločnosť udržiava styky, bez s nimi má uzatvorený zmluvný vzťah, podrobne zoznámiť aké osobné údaje o nich zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov je získavame, na aké účely ich využívame, komu je smieme poskytnúť, u koho môžu získať informácie o osobných údajoch, ktoré o nich spracovávame a aké sú ich individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Správca

Správcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo osobitné kritériá jeho určenia.

Správcom je spol. Smartbrains solutions s.r.o., sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04380019, spisová značka C 89607 vedená na Krajskom súde v Brne (ďalej tiež „Správca“), ktorá je tiež zmluvným partnerom Subjektu.

V prípade potreby je možné kontaktovať Správca prostredníctvom e-mailu na info@smartbrains.cz.

2. Práva subjektov

Subjekt je oprávnený uplatňovať voči Správcovi nižšie uvedené práva v rozsahu a za podmienok uvedených v kapitole III nariadenia GDPR. Práva Subjektu sú nasledujúce:

Právo subjektu na prístup k osobným údajom: Máte právo získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracováva. Pokiaľ dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov, tak máte právo získať prístup k týmto údajom. Tento prístup bude zahŕňať napr. Informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov. Rovnako máte právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil prípadné nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré o Vás Správca spracováva.

Právo na výmaz: Ak nastane niektorý z dôvodov vymedzených nariadením GDPR (napr. Osobné údaje už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo dôjde k odvolaniu Vášho súhlasu), tak máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo sa však neuplatňuje neobmedzene. K vymazaniu tak nedôjde napr. Ak sú informácie spracovávané na základe právnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovanie: Máte právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v prípadoch vymedzených nariadením GDPR. Jedná sa napr. O situácii, kedy budete popierať presnosť osobných údajov, a obmedzenie bude prebiehať po dobu, kedy Správca bude presnosť osobných údajov overovať.

Právo na prenosnosť údajov: V niektorých prípadoch vymedzených nariadením GDPR (napr. Keď je spracovanie založené na Vašom súhlasu) máte právo na to, aby Vám Správca poskytol Vaše osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Máte tiež právo, ak je to technicky možné, aby Správca poskytol tieto údaje inému správcovi priamo, ak je to technicky možné.

Právo namietať: Máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú tieto osobné údaje spracovávané na základe plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správca či tretej strany vrátane profilovanie založeného na týchto ustanoveniach. Máte právo namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania: Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa však neuplatňuje vo všetkých prípadoch, napr. Ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom.

Právo odvolať kedykoľvek súhlas: V prípadoch, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu, ale aj jeho udelenie, je Vašou slobodnou voľbou, a Správca Vás k takému konaniu nie je oprávnený nútiť, ani Vás akýmkoľvek spôsobom postihnúť. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním (tj. Jeho odvolanie nemá spätné účinky).

3. Automatizované spracovanie

Niektoré Vaše osobné údaje sú automaticky vyhodnocované, a môžu byť využívané na profiláciu alebo automatickému rozhodovanie v oblasti marketingových a iných aktivít Správca. K tejto činnosti sa využíva metóda analýzy Vašich aktivít na internetových stránkach Správca. V dôsledku týchto aktivít bude Vaša správanie na internetových stránkach Správca mapované a vyhodnocované, čo predstavuje určitý zásah do Vášho práva na súkromie. Zároveň ale toto vyhodnocovanie prispieva k tomu, aby mohol Správca poskytovať služby šité na mieru a boli Vám zasielané len tie pre Vás relevantné reklamné ponuky ohľadom služieb, o ktoré by ste mohli / a mať vzhľadom na výsledky vykonaného vyhodnocovanie záujem.

4. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú zdieľané so subjektmi, s ktorými Správca spolupracuje a ktoré poskytujú taký štandard ochrany osobných údajov, aký vyžadujú platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Zoznam týchto osôb je uvedený v časti „Spolupracujúce tretie strany“.

Ďalej je Správca povinný za účelom plnenia právnych povinností zdieľať Vaše osobné údaje s orgánmi verejnej moci (napr. S daňovými orgánmi, súdy, orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi alebo orgánmi dohľadu).

5. Odovzdanie osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Niektoré osobné údaje môžu byť prostredníctvom subjektov, s ktorými spolupracujeme odovzdávané do krajín mimo územia Európskej únie či Európskeho hospodárskeho priestoru. Zoznam týchto osôb je uvedený v časti „Spolupracujúce tretej strany“. K takému odovzdávanie dochádza iba v prípadoch, keď odovzdávanie spĺňa podmienky na odovzdanie stanovenej platnými a účinnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, tj. Je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná GDPR a to na základe:

 • rozhodnutie Európskej Komisie (okrem iného rozhodnutie Európskej Komisie 2016/1250 z 12. júla 2016 (Privacy Shield) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ-USA na ochranu súkromia;
 • vhodných záruk: záväzné firemné pravidlá alebo štandardné zmluvné klauzuly;
 • niektoré z výnimiek pre špecifické situácie podľa príslušných právnych predpisov, kedy nie je možné aplikovať jeden z dvoch hore uvedených bodov.

Zároveň Vás o akomkoľvek takomto odovzdaní informujeme prostredníctvom zverejnenia aktualizácie tejto informácie o spracovaní osobných údajov.

Spolupracujúce tretie strany

SpoločnosťPredmet spoluprácePrivacy policy
Google, Inc.Analytics, noCaptcha, e-mail, marketinghttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ
https://cloud.google.com/security/gdpr/
Microsoft, Inc.Office365, e-mailhttps://privacy.microsoft.com/cs-cz
Facebook, Inc.Marketinghttps://www.facebook.com/privacy/explanation
INTERNET CZ, a.sIaaS, Cloudhttps://www.forpsicloud.cz/documents/cz/ochrana_os_udaju_cz.aspx

6. Informácie pre záujemcov o počítačový systém Qesu

Účel spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame preto, aby sme Vám mohli ponúknuť poskytovanie našich služieb na základe Vašich záujmov a preferencií.

Právne dôvod pre spracovanie osobných údajov

Súhlas: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov je spracovanie zákonné, ak je založené na súhlase dotknutej osoby so spracovaním jeho / ich osobných údajov pre jeden alebo viac špecifických účelov. Ak nám teda udelíte súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov, môžeme Vám zasielať ponuky našich služieb až do doby, než uplynie doba, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Spôsob získania osobných údajov

Osobné údaje sme získali priamo od Vás, a to najmä z vyplnených formulárov či našej vzájomnej komunikácie. Ďalej sme mohli získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené na prístup a spracovávanie Vašich osobných údajov a s ktorými spolupracujeme (a zoznam ktorých nájdete v časti „spolupracujúce tretej strany“). Konkrétne možno spomenúť, že Vaše osobné údaje získavame oi. z registračných formulárov a z návštevy našich internetových stránok.

Kategórie osobných údajov

Pre naše účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri prejave záujmu o naše služby (napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo);
 • informácie získané z našej osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie s Vami;
 • informácie z internetových prehliadačov alebo mobilných aplikácií, ktoré na svojom zariadení používate;
 • logovanie na serveri (uchovanie záznamov o prístupe) – v našich logoch na serveroch zaznamenávame informácie o prístupoch na naše stránky, konkrétne zariadenie, IP adresy a pod .;
 • cookies používame najmä na zabezpečenie lepšej užívateľské skúsenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkach. Cookies používame aj na propagačné účely, analýzu správania na webe alebo pri komunikácii s tretími stranami, ktorých zoznam nájdete v časti „Spolupracujúce tretie strany“. Nastavenie cookies si môžete upravovať priamo vo Vašom prehliadači.

Dĺžka uchovávania údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu ukladáme po dobu uvedenú v tomto súhlase. Po uplynutí archivačné doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne zničené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

7. Informácie pre zákazníkov počítačového systému Qesu

Účel spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame preto, aby sme Vám mohli poskytovať svoje služby. Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme:

 • Vám mohli poskytovať naše služby v čo najvyššej kvalite a poskytovať podporu a poradenstvo, aby ste pri využívaní našich služieb dosahovali čo najlepšie výsledky;
 • Vám mohli poskytovať náležitú podporu a vybavovať Vaše žiadosti, podnety či sťažnosti;
 • zaistili, že naše služby budú správne fungovať, a aby sme mohli vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré nám prípadne nahlásite, a ďalej aby sme mohli zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme a vyvíjať nové funkcie;
 • mohli propagovať naše služby pomocou videí a fotografiu z nami organizovaných prezenčných kurzov prostredníctvom nášho webu a sociálnych sietí za účelom získania ďalších zákazníkov a sponzorov a s tým spojeným rozvojom našich obchodných aktivít a zároveň splniť naše zákonných povinností voči súčasným sponzorom. V prípade, že si neželáte, aby ste boli na školeniach filmovaní / fotografovaní, môžete tento svoju požiadavku oznámiť na mieste označeným fotografov a kameramanov. Budeme sa Vám v tomto smere snažiť vyjsť čo najviac v ústrety a pokiaľ nám to technické a priestorové možnosti umožnia, zriadime zóny, v ktorých sa nebudú na podujatí žiadne fotografie ani video zhotovovať. Následne, po publikácii záznamov z akcie, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť s požiadavkou na odstránenie videa či fotografie z nášho webu a sociálnych sietí, na ktorých ste zobrazeni a u ktorých si zdieľanie neželáte.

Právne dôvod pre spracovanie osobných údajov

Plnenie zmluvy: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo s cieľom prijať opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje teda spracovávame preto, aby ste mohli využívať naše služby na základe zmluvy o užívaní našich služieb.

Dodržiavanie zákonných povinností: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre dodržanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje. Niektoré vaše osobné údaje sme povinní spracovávať na základe právnych predpisov, konkrétne napríklad na základe daňových zákonov.

Oprávnený záujem: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu správcu či akejkoľvek tretej osoby. Vaše osobné údaje spracovávame tiež preto, aby sme Vám naše služby mohli poskytovať v najvyššej možnej kvalite, propagovať naše služby, a tým rozširovať naše obchodné aktivity, splniť naše zákonných povinností voči našim sponzorom a aby sme mohli chrániť ostatných zákazníkov služby pred vznikom akýchkoľvek škôd.

Spôsob získania osobných údajov

Osobné údaje sme získali priamo od Vás, a to najmä z vyplnených formulárov či našej vzájomnej komunikácie. Ďalej sme mohli získať osobné údaje od tretích strán, ktoré sú oprávnené na prístup a spracovávanie Vašich osobných údajov a s ktorými spolupracujeme (a zoznam ktorých nájdete v časti „Spolupracujúce tretej strany“). Konkrétne možno spomenúť, že Vaše osobné údaje získavame oi. Z registračných formulárov a z návštevy našich internetových stránok.

Kategórie osobných údajov

Vo všeobecnej rovine na zabezpečenie Vašej spokojnosti z riadneho plnenia zmluvy, na zabezpečenie plnenia zákonných povinností, na zabezpečenie personalizované ponuky našich služieb a k ďalším vyššie vymenovaným účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na webe stammgast.cz (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo);
  informácie týkajúce sa účtovných a daňových záležitostí (ide najmä o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dojednaných fakturačných podmienkach a o prijatých platbách);
 • informácie získané z našej osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie s Vami;
 • informácie z internetových prehliadačov alebo mobilných aplikácií, ktoré na svojom zariadení používate;
 • logovanie na serveri (uchovanie záznamov o prístupe)
 • cookies používame najmä na zabezpečenie lepšej užívateľské skúsenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkach. Cookies používame aj na propagačné účely, analýzu správania na webe alebo pri komunikácii s tretími stranami, ktorých zoznam nájdete v časti „Spolupracujúce tretej strany“. Nastavenie cookies si môžete upravovať priamo vo Vašom prehliadači.
 • fotografie a videá zobrazujúce fyzické charakteristiky identifikovateľných fyzických osôb, ktoré sme zaobstarali počas našich prezenčných seminárov;
  akékoľvek informácie, ktoré spracovávame v súvislosti s plnením zmluvy či právnych povinností a na účely našich oprávnených záujmov.

Dĺžka uchovávania údajov

 • Osobné údaje spracované na základe plnenia zmluvy sú spracovávané po dobu trvania obchodného vzťahu medzi Vami a nami a ďalej po dobu 3 rokov od skončenia tohto vzťahu.
 • Osobné údaje spracované na základe povinnosti plniť naše právne povinnosti vyplývajúce z účtovných, daňových a iných príslušných právnych predpisov sú uchovávané pre dobu v nich uvedenú; napríklad Vaše údaje týkajúce sa účtovných záležitostí uchovávame po dobu 5 rokov od skončenia nášho obchodného vzťahu a Vaše informácie týkajúce sa daňových záležitostí uchovávame po dobu 10 rokov od konca príslušného daňového obdobia.
 • Osobné údaje spracované na základe nášho oprávneného záujmu za účelom propagácie našich služieb a rozširovanie našich obchodných aktivít uchovávame po dobu 5 rokov od publikácia predmetného záznamu na našom webe a sociálnych sieťach.
 • Osobné údaje nebudú nikdy uchovávať dlhšie, než je maximum stanovené zákonom, uvedené v oznámení o spracovaní osobných údajov alebo v texte súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po uplynutí stanovenej archivačné doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne zničené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.